Tắc kê Inox
525     0
Tắc kê sắt
565     0
Nở đóng thép M16
1287     0
Tắc kê đạn M12
572     0
Tắc kê đạn M10
547     0
Tắc kê đạn M8
478     0
Tắc kê đạn M6
477     0