Tắc kê Inox
572     0
Tắc kê sắt
616     0
Nở đóng thép M16
1336     0
Tắc kê đạn M12
614     0
Tắc kê đạn M10
613     0
Tắc kê đạn M8
500     0
Tắc kê đạn M6
494     0